POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

Inici


I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Respectant el que estableix la legislació vigent, Farmàcia Mila (d’ara endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat
Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
Identitat del responsable del tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals recollides a Farmàcia Mila és: Farmàcia ROSA M. MILA PLANS, provista de NIF: 33892369Y i inscrita a: amb les següents dades registre: , el representant del qual és: Farmàcia Mila (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Adreça: Passeig de la Muntanya, 74, 08402 Granollers

Telèfon de contacte: +34 93 870 35 96

Correu electrònic de contacte: info@farmaciamila.cat

Registre de Dades de Caràcter Personal
En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per Farmàcia Mila, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Farmàcia Mila i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. A més, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d’aplicació l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals
El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Principi de llicitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins pels quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals són tractades.
Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantenides de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari pels fins del seu tractament.
Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.
Categories de dades personals
Les categories de dades que es tracten a Farmàcia Mila són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal pel tractament de les dades personals
La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment. Farmàcia Mila es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari pel tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la complimentació d’algun d’ells sigui obligatòria per

què els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament al qual es destinen les dades personals
Les dades personals són recollides i gestionades per Farmàcia Mila amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

A més, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Farmàcia Mila, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofertat a l’Usuari, així com millorar la qualitat, el funcionament i la navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament al qual se destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que se’n donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari pels fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: , o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l’Usuari seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris:

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat
Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per Farmàcia Mila. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos l’hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals
Farmàcia Mila es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, degut a que Farmàcia Mila no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que entraï un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals
L’Usuari té sobre Farmàcia Mila i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Farmàcia Mila està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Farmàcia Mila hagi realitzat o realitzi, així com, entre altra, de la informació disponible sobre l’orig

en d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplertes.
Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins pels quals es van recollir o tractar; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de ser suprimides en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament es faci per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-los a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es faci el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes per part de Farmàcia Mila.
Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-https://farmaciamila.cat/ca/”, especificant:

Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
Domicili a efecte de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Tot document que acrediti la petició que formula.
Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: Passeig de la Muntanya, 74, 08402 Granollers

Correu electrònic: info@farmaciamila.cat

Enllaços a llocs web de tercers
El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin accedir a pàgines web de tercers diferents de Farmàcia Mila, i que per tant no són operats per Farmàcia Mila. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control
En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant

els terminis i amb les finalitats indicats. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

Farmàcia Mila es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prèvia antelació a la seva posada en pràctica.

Última actualització: 17 de juliol de 2018.